Algemene Inkoopvoorwaarden

I ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte-aanvragen, offertes, bestellingen, orders en overeenkomsten betreffende de levering van goederen, het verrichten van (bijkomende) werkzaamheden en het leveren van diensten, dan wel het detacheren van personeel (hierna gezamenlijk te noemen 'Prestatie') ten behoeve van Safety Group B.V., dan wel een met Safety Group B.V. in de zin van artikel 2:24b BW in een groep verbonden vennootschap (ieder van deze vennootschappen hierna te noemen ‘SG’) door een contractspartij (hierna te noemen ‘Contractspartner’).
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SG zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waar ze betrekking op hebben. Dit is een bewijsovereenkomst. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per email.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Contractspartner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.
 5. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 2 Offertes; totstandkoming overeenkomst

 1. Een aanvraag van SG tot het uitbrengen van een offerte geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en is steeds vrijblijvend.
 2. Een offerte van de Contractspartner is onherroepelijk, tenzij de Contractspartner schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is. Een offerte van de Contractspartner is geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven door de Contractspartner.
 3. Een overeenkomst tussen SG en de Contractspartner komt, in geval van een door de Contractspartner uitgebrachte offerte, eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door SG. Dit is een bewijsovereenkomst.
 4. Indien de Contractspartner, zonder dat sprake is van een schriftelijke aanvaarding door SG van een door de Contractspartner uitgebrachte offerte of van een schriftelijke bevestiging van de opdracht door SG, aanvangt met levering en/of werkzaamheden doet hij dit voor eigen rekening en risico.
 5. De Contractspartner komt geen beroep toe op opschorting en/of verrekening.

Artikel 3 Prijs, facturering en betaling

 1. De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief BTW, maar inclusief alle kosten en lasten die noodzakelijk zijn om de betreffende Prestatie te verrichten in overeenstemming met de toepasselijke contractuele bepalingen alsmede wet- en regelgeving. Hieronder worden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verstaan: Alle heffingen en belastingen verband houdend met de overeenkomst, reis- en wachttijdvergoedingen, avond-, weekend- en nachttoeslagen, kosten van transport, opslag, inklaring, verzekering en verpakking.
 2. Facturen dienen aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten te voldoen en te zijn voorzien van het nummer van de bestelling/order/opdracht, projectnummer en/of eventuele andere coderingen conform de bestelling/order/opdracht. Zolang de factuur hieraan niet voldoet, heeft SG het recht de betalingsverplichting op te schorten.
 3. SG zal binnen 30 dagen na ontvangst van de Prestatie en ontvangst van alle bijhorende documentatie, instructies, kwaliteits- en garantiecertificaten en na correcte facturering betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Betaling door SG houdt op geen enkele wijze erkenning van de betreffende vordering van Contractspartner of afstand van recht van SG in.
 5. SG heeft het recht om, voordat tot betaling wordt overgegaan, van Contractspartner te verlangen dat deze genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 4 Wijzigingen; meer- en minderwerk

 1. SG is gerechtigd de omvang van de Prestatie te wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert.
 2. Indien de Contractspartner meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij SG onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de levertijd die hieraan zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door de Contractspartner te verrichten (bijkomende) werkzaamheden. Indien deze offerte niet aanvaardbaar is voor SG, heeft SG het recht haar volledige bestelling/order te annuleren, zonder dat zij gehouden is eventuele schade van Contractspartner te vergoeden.
 3. Meerwerk zal door de Contractspartner niet eerder dan na opdracht van SG worden uitgevoerd. Indien en voor zover de opdracht tot meerwerk tijdens de uitvoering van een project wordt gegeven, is de opdracht vormvrij. In alle andere gevallen dient de opdracht schriftelijk te worden gegeven. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele (bijkomende) werkzaamheden die de Contractspartner bij het sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de Contractspartner.

Artikel 5 Garanties van de Contractspartner

 1. De Contractspartner garandeert dat:
 • de Prestatie geheel zal voldoen aan de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden, de opgegeven specificaties, tekeningen, berekeningen en aan de redelijke verwachtingen van SG voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de Prestatie en garandeert dat de Prestatie vrij van gebreken is;
 • de Prestatie geschikt is voor het doel waarvoor de Prestatie uit de aard der zaak of blijkens de overeenkomst, bestelling of order is bestemd;
 • de Prestatie voldoet aan de in de betreffende tak van handel of industrie gangbare normen en standaarden;
 • de Prestatie door de Contractspartner wordt uitgevoerd met inachtneming van alle toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, veiligheid, privacy, milieu en gezondheid) en dat de Prestatie voldoet aan alle toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving. Indien in de overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits-, privacy, milieu- of andere voorschriften of naar documenten die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de Contractspartner geacht deze te kennen, tenzij hij SG onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. SG zal de Contractspartner dan nader inlichten over deze voorschriften en documenten;
 • voor de duur van een overeenkomst zijn personeel en door hem ingeschakelde derden voldoen en zullen blijven voldoen aan de overeengekomen kwalificaties ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;
 • de Contractspartner en zijn personeelsleden de door SG vastgestelde bedrijfsvoorschriften en bedrijfsreglementen en de door de opdrachtgever van SG vastgestelde bedrijfsvoorschriften en bedrijfsreglementen strikt zullen naleven;
 • de Prestatie op het overeengekomen tijdstip zal worden uitgevoerd;
 • in aanvulling op 5a tot en met 5g bij de leverantie van zaken: dat de zaken onbezwaard zijn;
 • in aanvulling op 5a tot en met 5g bij de leverantie van het verrichten van (bijkomende) werkzaamheden en/of van diensten: i) dat deze worden uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik van nieuwe materialen, ii) dat deze door of namens de Contractspartner op vakbekwame wijze ononderbroken zullen worden uitgevoerd, iii) dat deze, voor zover geen nadere omschrijving van de aan de verrichte (bijkomende) werkzaamheden en/of diensten te stellen eisen is gegeven, in ieder geval steeds van goede kwaliteit zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit voldoen.

Artikel 6 Garantieperiode

 1. Indien de Prestatie binnen de garantieperiode niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden, zal de Contractspartner voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van SG, de Prestatie onverwijld vervangen, herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder aan SG volgens de wet toekomende rechten.
 2. Blijft de Contractspartner in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft SG het recht om, voor rekening van de Contractspartner, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden, onverminderd de verder aan SG volgens de wet toekomende rechten. SG zal de Contractspartner van gebruikmaking van het voorgaande recht zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen.
 3. Indien partijen geen garantieperiode zijn overeengekomen, is de garantieperiode 36 maanden na de datum van aflevering c.q. oplevering, onverminderd de overige wettelijke dan wel contractuele rechten van SG tijdens of na het verloop van de garantieperiode.
 4. Voor kapitaalgoederen geldt naast voornoemde termijn een garantieperiode van 60 maanden na de datum van aflevering c.q. oplevering voor (een) gebrek(en) die bij normaal gebruik redelijkerwijze niet kan c.q. kunnen worden ontdekt binnen de garantieperiode van 36 maanden.
 5. Voor vervangen, herstelde of heruitgevoerde delen van een Prestatie geldt opnieuw een garantieperiode, gelijk aan de oorspronkelijke.

Artikel 7 Overdracht van rechten en verplichtingen; uitbesteding

 1. De Contractspartner zal de Prestatie of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SG.
 2. De Contractspartner zal SG vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 8 Ontbinding

 1. Onverminderd de aan SG verder toekomende rechten, is SG te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
 • de Contractspartner in verzuim is met de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
 • de Contractspartner in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen;
 • de zeggenschap (direct en/of indirect), onder meer op (in)direct bestuurs- en/of aandeelhoudersniveau, over de Contractspartner, geheel of gedeeltelijk wijzigt; of
 • afkeuring van de Prestatie plaatsvindt na keuring of herkeuring.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. SG is niet aansprakelijk voor door Contractspartner en personeel van Contractspartner geleden schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij die schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van SG of haar leidinggevende ondergeschikten.
 2. De Contractspartner zal SG vrijwaren tegen elke vordering van derden als gevolg van aan de Contractspartner toerekenbare niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van schending van enig andere contractuele of niet contractuele verplichting.
 3. De Contractspartner blijft, ook als SG schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor het handelen en nalaten van deze derden. De Contractspartner zal SG vrijwaren tegen elke vordering van derden dienaangaande.
 4. De klachtplicht van SG als bedoeld in artikel 7:23 BW en 6:89 BW zal niet met zich meebrengen dat SG binnen zes maanden nadat zij een gebrek in de prestatie van Contractspartner heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij Contractspartner dient te protesteren. De klachttermijn gaat niet in op een eerdere datum dan de datum van aflevering aan SG van de verkochte zaken.
 5. Indien en voor zover nakoming van de overeenkomst wordt verhinderd als gevolg van overmacht zijn partijen niet in verzuim en hebben zij jegens elkaar geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij sprake is van schending van een garantie. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan - of ziekte van personeel van Contractspartner, storingen in het verkeer, stakingen of werkonderbrekingen op het bedrijf van Contractspartner en de omstandigheid dat Contractspartner een prestatie die voor hem van belang is in verband met de door hemzelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 6. De Contractspartner zal zich ter zake zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of overeenkomst jegens SG voldoende verzekeren en verzekerd houden en voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsvoering verzekeren en verzekerd houden.
 7. De Contractspartner zal op verzoek van SG onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen aan SG.
 8. De Contractspartner cedeert hierbij aan SG bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor de Contractspartner jegens SG aansprakelijk is.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

 1. SG wordt rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten en (on)geregistreerde modelrechten, die op de Prestatie rusten, dan wel ontstaan door en/of het gevolg zijn van het uitvoeren van de overeenkomst. De in verband met de uitvoering van de overeenkomst eventueel door de Contractspartner tot stand gebrachte stukken, materialen, bestanden en informatie worden eigendom van SG en zullen door de Contractspartner op eerste verzoek kosteloos aan SG worden verstrekt.
 2. Indien en voor zover i) bepaalde intellectuele eigendomsrechten op de Prestatie al bestonden vóór de totstandkoming van de overeenkomst en de Contractspartner meent dat het daarom niet redelijk is dat SG overeenkomstig sub 1 van dit artikel 10 rechthebbende wordt op die specifieke intellectuele eigendomsrechten; ii) bepaalde intellectuele eigendomsrechten niet van de Contractspartner zijn; iii) bepaalde intellectuele eigendomsrechten niet vatbaar zijn voor overdracht, zal de Contractspartner dit tijdig en schriftelijk vóór het sluiten van de overeenkomst aan SG laten weten. In dat geval verleent Contractspartner aan SG een kosteloos, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-opzegbaar en sublicentieerbaar recht om deze intellectuele eigendomsrechten in de breedst mogelijke zin te gebruiken, welk recht hierbij wordt aanvaard door SG.
 3. De Contractspartner zal (kosteloos) op eerste verzoek van SG alles doen wat nodig en/of nuttig is om te bewerkstelligen dat SG volledig rechthebbende wordt op de genoemde intellectuele eigendomsrechten.
 4. De Contractspartner zal zich onthouden van het (doen) verrichten van registraties met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten, tenzij SG daarvoor voorafgaand en expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. Alle door SG aan de Contractspartner verstrekte stukken, materialen, bestanden en informatie, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, mallen, samples, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, video’s, software enz. blijven eigendom van SG en mogen door de Contractspartner uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 6. De Contractspartner mag bedoelde stukken en informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SG niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of aan derden bekend maken/ter beschikking stellen. De Contractspartner zal bedoelde stukken en informatie na het uitvoeren van de overeenkomst en overigens op eerste verzoek van SG (kosteloos) aan SG retourneren.
 7. De Contractspartner staat er voor in dat door het uitvoeren van de overeenkomst, door (het gebruik van) de Prestatie en/of door (het gebruik van) de op de Prestatie rustende en/of met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende intellectuele eigendomsrechten geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. De Contractspartner vrijwaart SG voor alle aanspraken van derden ter zake en zal als gevolg daarvan en in verband daarmee door SG geleden schade op eerste verzoek aan SG vergoeden.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking verbindt de Contractspartner zich om i) de identiteit van SG, ii) het onderwerp van de overeenkomst, iii) het feit dat de overeenkomst door de Contractspartner wordt uitgevoerd en iv) alle direct of indirect door of vanwege SG verschafte, met de overeenkomst en met SG verband houdende informatie en alle in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens en resultaten, niet zonder schriftelijke toestemming van SG openbaar te maken of bekend te maken aan andere derden dan degenen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn en deze informatie niet voor een ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.
 2. De Contractspartner staat ervoor in dat zijn personeelsleden, alsmede derden van wie in het kader van de Prestatie door de Contractspartner gebruik wordt gemaakt, zich op overeenkomstige wijze zullen gedragen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SG is het de Contractspartner niet toegestaan de naam van SG, de opdrachtgever van SG dan wel het betreffende project in advertenties, op zijn website en middels andere commerciële uitingen te gebruiken.
 4. Indien de Contractspartner dit artikel overtreedt, verbeurt Contractspartner zonder voorafgaande ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding en € 1.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete, dan wel het opeisen of innen daarvan laat het recht van SG op nakoming, schadevergoeding, ontbinding en/of op andere remedies, onverlet.

Artikel 12 Werknemers

 1. Het is Contractspartner zowel gedurende als na afloop van de overeenkomst verboden om op welke wijze dan ook, voor zichzelf of voor anderen, direct of indirect, tegen vergoeding of om niet, werknemers van SG dan wel van met SG gelieerde ondernemingen te benaderen teneinde hen ertoe te bewegen de arbeidsovereenkomst met SG dan wel met aan SG gelieerde ondernemingen te beëindigen en/of hen in dienst te nemen of te doen nemen althans op een andere wijze, direct dan wel indirect werkzaamheden te laten verrichten voor hem en/of voor derde(n).
 2. Bij overtreding van dit beding verbeurt de Contractspartner een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,-- voor iedere inbreuk, alsmede een directe opeisbare boete van € 1.000,-- voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van SG op volledige schadevergoeding.

Artikel 13 Vertalingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen

 1. Overeenkomsten tussen SG en de Contractspartner worden beheerst door het Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
 2. Alle geschillen tussen SG en de Contractspartner zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

II. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP KOOP

Artikel 15 Verpakking en verzending

 1. De te leveren zaken dienen deugdelijk te zijn verpakt en dienen op een zodanige wijze te worden beveiligd en vervoerd dat zij hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. De Contractspartner zal de zending voorzien van een paklijst met daarin vermeld de inhoud van de zending.
 3. De Contractspartner zal de zending voorzien van de door SG voorgeschreven aanduidingen en merktekens.
 4. Indien de Prestatie niet deugdelijk is verpakt, is de Contractspartner aansprakelijk voor de daardoor of in verband daarmee ontstane schade, waaronder schade aan de Prestatie zelf. Een Prestatie die niet aan de eisen onder 7a tot en met 7c voldoet, mag door SG (kosteloos) worden geweigerd.
 5. Indien sprake is van leenemballage dient dit duidelijk door de Contractspartner te zijn aangegeven. In alle andere gevallen gaat de eigendom van de verpakking op het moment van levering over op SG. Leenemballage kan door SG voor rekening en risico van de Contractspartner retour worden gezonden naar een door de Contractspartner op te geven adres. Indien de Contractspartner geen adres opgeeft, is SG gerechtigd de leenemballage voor rekening en risico van de Contractspartner te zenden naar het laatst bekende adres van de Contractspartner. SG kan van het recht tot eigendomsverkrijging van de verpakking afstand doen en de Contractspartner verplichten tot terugneming van de verpakking.

Artikel 16 Overgang van eigendom en risico

 1. Leveringen vinden plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering onder de leveringsconditie D.D.P. ('Delivered Duty Paid’), op de overeengekomen plaats van levering, volgens de versie van de Incoterms die geldt op het moment van de bestelling/order/opdracht, onverminderd hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke toestemming van SG niet toegestaan.
 3. De leveringsdatum, -data of -termijn(en) van de overeenkomst gelden als stipt en fataal en gelden voor de gehele Prestatie, inclusief de daarbij behorende tekeningen of andere documenten.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn kan worden verwacht, dient de Contractspartner SG onverwijld hiervan in kennis te stellen.
 5. Indien de Contractspartner enige overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, verbeurt Contractspartner zonder voorafgaande ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete van 1% van de prijs van de Prestatie, per kalenderweek of een deel van een kalenderweek, tot maximaal 20%. Deze boete, dan wel het opeisen of innen daarvan laat het recht van SG op nakoming, schadevergoeding, ontbinding en/of op andere remedies, onverlet.
 6. In geval van afkeuring van de Prestatie door SG blijft deze eigendom van de Contractspartner en wordt ook het risico geacht bij de Contractspartner te zijn gebleven en derhalve nimmer op SG te zijn overgegaan. SG is in dat geval niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. De Contractspartner zal SG in dat geval crediteren voor reeds in rekening gebrachte bedragen en zal reeds door SG betaalde bedragen onverwijld aan SG terugbetalen.
 7. Indien eigendomsoverdracht aan SG plaatsvindt voorafgaande aan de feitelijke levering, zal de Contractspartner de Prestatie merken als herkenbaar eigendom van SG en SG vrijwaren voor verlies, beschadiging en andere vormen van waardevermindering van de Prestatie.

Artikel 17 Keuringen

 1. SG heeft het recht om de Prestatie op ieder door haar gewenst moment te laten keuren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De Contractspartner dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen.
 2. SG heeft het recht de Prestatie bij aflevering op de overeengekomen plaats te keuren voorafgaand aan acceptatie.
 3. Indien afkeuring plaatsvindt, stelt SG de Contractspartner hiervan in kennis en kan SG naar keuze vervanging of herstel verlangen dan wel overgaan tot ontbinding of annulering van de overeenkomst. Een en ander laat het recht van SG op schadevergoeding onverlet.
 4. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de Contractspartner, behalve de kosten van de door SG aangewezen keuringsfunctionarissen.
 5. Indien bij de keuring door SG goederen worden beschadigd, vervormd of geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, wordt in geval van afkeuring geen vergoeding toegekend en in het geval van goedkeuring geen kosteloze vervanging gevorderd.
 6. In ontvangstneming van de Prestatie door SG staat een later beroep door SG op gebreken in de zaken en/of een beroep op het op een andere wijze door de Contractspartner niet nakomen van zijn verplichtingen niet in de weg. Verwerking, bewerking, ingebruikneming of doorlevering van de Prestatie doet aan dit recht niet af.

Artikel 18 Geretourneerde en afgekeurde zaken

Zaken die worden afgekeurd c.q. geretourneerd door SG aan de Contractspartner, en welke zaken naar het oordeel van SG herleidbaar zijn naar SG c.q. customised zijn, mogen niet door de Contractspartner aan derden worden verkocht en dienen door de Contractspartner (op zijn kosten) te worden vernietigd.

III VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DIENSTVERLENING

Artikel 19 Uitvoering en oplevering van het verrichten van (bijkomende) werkzaamheden en diensten

 1. Contractspartner zal SG op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. Contractspartner zal SG direct schriftelijk inlichten met betrekking tot feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden.
 2. De Contractspartner zal zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SG niet zelfstandig de opdrachtgever van SG benaderen over de uitvoering dan wel overname van de overeenkomst. Contractspartner zal zich onthouden van het overnemen van de overeenkomst, behoudens de voorafgaande toestemming van SG. SG kan echter diens opdrachtgever of gemachtigde wel verzoeken aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst rechtstreeks aan de Contractspartner of de door hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten te geven. SG zal de Contractspartner daar dan van in kennis stellen.
 3. De Contractspartner dient op eerste verzoek van SG een staat te overhandigen bevattende de namen, voornamen, adressen, woonplaatsen, geboortedata en geboorteplaatsen, BSN, soort/nummer/geldigheid ID, verblijfs- of werkvergunning en arbeidsvoorwaarden van het personeel en eventueel door de Contractspartner ingeschakelde derden, die de werkzaamheden uitvoeren.
 4. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de Contractspartner zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen, welke van deugdelijke kwaliteit dienen te zijn en dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen en regelgeving. De Contractspartner kan slechts met toestemming van SG gebruik maken van de hulpmiddelen van SG. Dit gebruik is voor risico van de Contractspartner en de Contractspartner is volledig aansprakelijk voor alle eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
 5. De Contractspartner zal SG vrijwaren voor aanspraken van derden ten aanzien van of als gevolg van de Prestatie.
 6. De Contractspartner draagt er zorg voor dat alle voor uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen tijdig zullen zijn verkregen.
 7. Indien van toepassing zal de Contractspartner het door hem te verrichten werk bij gereedkomen opleveren. Hiertoe zal een door partijen te ondertekenen proces-verbaal van oplevering worden opgemaakt. Het werk geldt als opgeleverd indien het proces-verbaal van oplevering door SG voor akkoord is ondertekend. Indien een door partijen ondertekend proces-verbaal van oplevering ontbreekt en indien het werk niet naar genoegen van SG is opgeleverd en/of de overeenkomst niet op een juiste wijze is uitgevoerd en/of de Contractspartner niet op eerste verzoek van SG heeft aangetoond dat hij heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens de met de uitvoering van de overeenkomst belaste personen, heeft SG, onverminderd de overigens aan haar toekomende rechten, het recht haar betalingsverplichting jegens de Contractspartner op te schorten.
 8. Oplevering ontslaat de Contractspartner niet van zijn aansprakelijkheid voor gebreken die op het moment van oplevering redelijkerwijs niet hadden kunnen worden ontdekt.

Artikel 20 Afdracht belastingen en sociale premies

 1. De Contractspartner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van belastingen en sociale premies en zal SG vrijwaren voor aanspraken van de belastingdienst (waaronder ook opgelegde boetes zijn begrepen).
 2. Indien de bij of krachtens de wet gegeven regels ter zake van ketenaansprakelijkheid en/of inlenersaansprakelijkheid op de overeenkomst van toepassing zijn, dient de Contractspartner ook te voldoen aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Dit betekent onder andere dat de Contractspartner gehouden is mee te werken aan het scheppen van waarborgen voor de inning van belastingen en sociale premies en SG ter zake zal vrijwaren voor aanspraken van derden, zoals de belastingdienst.
 3. De Contractspartner dient in ieder geval aan SG te verstrekken een afschrift van de volgende stukken/informatie:
 • een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de Contractspartner dat niet ouder is dan drie maanden;
 • het nummer van de geblokkeerde rekening (G-rekening) van de Contractspartner en de bankinstelling waar deze rekening wordt aangehouden;
 • het omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer van de Contractspartner.
 1. SG heeft steeds het recht de door de Contractspartner ter zake van verrichte werkzaamheden verschuldigde belastingen en sociale premies, waarvoor SG ingevolge de bij of krachtens de wet gegeven regels ter zake van ketenaansprakelijkheid en/of inlenersaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan de Contractspartner te betalen door storting op diens G-rekening, dan wel rechtstreeks aan de bevoegde instanties (zoals de belastingdienst) te voldoen.
 2. De betaling van de bedragen bedoeld in het voorgaande artikellid worden in mindering gebracht op het bedrag dat SG aan de Contractspartner verschuldigd is en in zoverre is sprake van een bevrijdende betaling.
 3. Indien SG gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Contractspartner de verschuldigde belastingen en sociale premies tijdig en volledig betaalt, heeft SG het recht betalingen aan de Contractspartner op te schorten totdat is vastgesteld of en voor welk bedrag SG ter zake aansprakelijk is jegens de belastingdienst.
 4. Indien SG door de Contractspartner of door de Contractspartner ingeschakelde derden verschuldigde, maar niet betaalde, belastingen en sociale premies heeft voldaan, zal de Contractspartner het door SG betaalde bedrag op eerste verzoek aan SG voldoen.
 5. Indien SG ingevolge de van toepassing zijnde CAO geldende verplichtingen nakomt jegens ingeleend/gedetacheerd personeel van de Contractspartner of jegens door de Contractspartner ingeschakelde derden, dan zal de Contractspartner op eerste verzoek aan SG betalen hetgeen SG ter zake heeft voldaan.
 6. Indien de verleggingsregeling B.T.W. op de overeenkomst van toepassing is dient de Contractspartner dit uitdrukkelijk op iedere factuur te vermelden.
 7. De Contractspartner zal SG op eerste verzoek een Verklaring Betalingsgedrag van de belastingdienst overleggen die niet ouder mag zijn dan drie maanden.

IV VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DETACHERING

Artikel 21 Detachering

 1. Indien en voor zover sprake is van detachering van werknemers door Contractspartner aan SG, gelden de in dit hoofdstuk IV (Voorwaarden van toepassing op detachering) opgenomen voorschriften in aanvulling op de voorwaarden in hoofdstuk I (Algemeen Deel) en hoofdstuk III (Voorwaarden van toepassing op dienstverlening). Indien sprake is van strijdigheid tussen de in dit hoofdstuk opgenomen voorwaarden en de voorwaarden in voornoemde hoofdstukken I en III, prevaleren de voorwaarden van dit hoofdstuk IV.
 2. onder detachering wordt verstaan: het ter beschikking stelen van arbeidskrachten door de Contractspartner aan SG in de zin van artikel 1 lid 1 sub c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna; “WAADI”).
 3. In het kader van de Wet op Identificatieplicht en op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen is Contractspartner verplicht om vóór aanvang van de werkzaamheden aan SG de volgende gegevens te verstrekken van de door Contractspartner ter beschikking gestelde arbeidskrachten: namen, voornamen, adressen, woonplaatsen, geboortedata en geboorteplaatsen, BSN, soort/nummer/geldigheid ID en de verblijfs- of werkvergunning.Indien van toepassing zal Contractspartner voorts vóór aanvang van de werkzaamheden aan SG een kopie aanstellingspas c.q. beveiligingspas verstrekken van de door Contractspartner ter beschikking gestelde arbeidskrachten.
 4. Contractspartner is verplicht ervoor te zorgen dat iedere ter beschikking gestelde arbeidskracht tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bij SG te allen tijde niet alleen een aanstellingspas c.q. beveiligingspas (voor zover van toepassing) bij zich draagt en desgevraagd toont, maar tevens een origineel, geldig, niet verlopen identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart).
 5. Contractspartner verstrekt SG een actueel bewijs van registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 7a van de WAADI.
 6. Contractspartner zal conform het bepaalde in artikel 8 van de WAADI de ter beschikking gestelde arbeidskrachten belonen overeenkomstig de bij SG geldende cao en/of arbeidsvoorwaarden.
 7. Contractspartner draagt er zorg voor dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten op de hoogte zijn van de voorschriften en gedragsregels van SG en deze zullen naleven.
 8. De Contractspartner staat ervoor in dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten op de overeengekomen aanvangstijd aanwezig zijn en klaar zijn om terstond de werkzaamheden aan te vangen.
 9. Contractspartner is gehouden om ervoor te zorgen dat gedurende de overeengekomen periode het overeengekomen aantal medewerkers aanwezig is.
 10. In geval van zieken of afmeldingen dient Contractspartner zelf voor vervanging te zorgen. In dat geval dient hij ervoor te zorgen dat de gegevens van de invalkrachten als hierboven genoemd onder c vóór aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van SG.
 11. Contractspartner dient ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten worden geïnstrueerd dat zij zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen te manifesteren als werkzaam voor SG.
 12. De door de Contractspartner ter beschikking gestelde arbeidskrachten zijn verplicht om door SG voorgeschreven kleding te dragen op de door SG voorschreven wijze. Daarnaast zijn zij gehouden aan de door SG gehanteerde voorschriften ten aanzien van uiterlijk en kleding, waar onder, maar niet beperkt tot:
 • een representatief en verzorgd uiterlijk;
 • het dragen van oorbellen is niet toegestaan;
 • piercings en tatoeages mogen niet zichtbaar worden gedragen;
 • het dragen van opzichtige (onder)kledingstukken en accessoires is niet toegestaan.
 1. De Contractspartner staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten tijdens het verrichten van hun werkzaamheden:
 • zich actief en alert opstellen;
 • zich klantvriendelijk en gastvrij opstellen;
 • een gepaste afstand bewaren jegens derden (publiek, personeel van andere betrokken organisaties);
 • niet provocerend optreden;
 • niet roken, telefoneren, eten of drinken in het zicht van anderen (publiek, personeel van andere betrokken organisaties), anders dan met nadrukkelijke toestemming van stafpersoneel van SG.
 1. Contractspartner staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten de door SG aangegeven beveiligingsprocedures, gedragsregels en (kleding)voorschriften in acht nemen. Indien en voor zover de door de Contractspartner ter beschikking gestelde arbeidskrachten niet voldoen aan de voorschriften uit dit artikel 20 lid 12, 13 en/of de door SG aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels, en niet alsnog aan deze voorschriften wordt voldaan binnen een daartoe door SG gestelde redelijke termijn, verbeurt de Contractspartner een onmiddellijk opeisbare boete van € 250 per overtreding, onverminderd het recht van SG op deugdelijke nakoming van deze voorschriften en onverminderd het recht van SG op schadevergoeding.
 2. Op eerste verzoek van SG zal de Contractspartner van de door hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan SG verklaringen omtrent het gedrag overleggen.
 3. SG kan de door Contractspartner ter beschikking gestelde arbeidskrachten onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, overeenkomstig de bij SG gebruikelijke regels. Contractspartner verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. SG kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van de betrokken arbeidskracht bij de uitvoering van de opdracht zonder opgave van redenen weigeren.
 4. Contractspartner is aansprakelijk voor alle schade die door de door hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten is toegebracht aan SG of derden, waaronder begrepen de werknemers van SG.
 5. Contractspartner is aansprakelijk voor alle schade die de door hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten lijden. Contractspartner vrijwaart SG voor alle aanspraken van de door hem ter beschikking gestelde arbeidskrachten, onder meer, maar niet uitsluitend, op grond van artikel 7:658 BW, de WAS, de WAADI, etc.
 6. Contractspartner vrijwaart SG en/of stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele vorderingen van derden waaronder, doch niet uitsluitend, de fiscus en het UWV ter zake van (loon)heffingen, en/of (omzet)belastingen.In het bijzonder zal Contractspartner SG vrijwaren en schadeloos stellen voor elke boete die de autoriteiten SG opleggen omdat de ter beschikking gestelde werknemer niet beschikt over de vereiste (werk)vergunning(en), dan wel Contractspartner niet overeenkomstig de geldende regelgeving, waaronder de WAADI, heeft gehandeld.
 7. Contractspartner staat ervoor in dat de bedrijfskleding en andere bedrijfseigendommen, waaronder maar niet beperkt tot bescheiden, documenten, informatiedragers en apparatuur, die de ter beschikking gestelde arbeidskrachten in het kader van de uitvoering van hun werkzaamheden onder zich krijgen op eerste verzoek van SG alsmede ongevraagd bij het einde van de werkzaamheden onbeschadigd op de door SG aan te geven wijze aan SG worden geretourneerd.